get on the list

I have some good karma to share! 

Algemene Voorwaarden trainingsprogramma's en coaching

Algemene Voorwaarden retreat

Algemene Voorwaarden Ishtara Araminta

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt Ishtara Araminta bedoeld. 

Het aanbod van Ishtara Araminta wordt samengevat met het woord "programma". Hiermee worden alle diensten bedoelt die Ishtara Araminta aanbiedt, inclusief persoonlijke trajecten, sessies, online cursussen, trainingen en workshops. Op de aangeboden retreats zijn andere algemene voorwaarden van toepassing. Deze staan onderaan de pagina beschreven. 

Ishtara Araminta
Ravenswaaijsesteeg 2
4119 LS Ravenswaaij
KvK: 83087427

Contact via: info@ishtara.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma’s: persoonlijke trajecten, sessies, online cursussen, trainingen en workshops. 
2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan onze programma’s.
2.2 In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied, is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website van de verschillende programma’s.

Artikel 3 Annuleren & restitutie
Op mijn online programma's is het niet mogelijk restitutie aan te vragen. Alle gedane betalingen kunnen niet worden gerestitueerd. Tussentijdse opzeggen is niet mogelijk en de betalingsverplichting blijft voortbestaan gedurende de overeenkomst.  Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Betaling
4.1 Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.
4.2 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 5 Intellectueel eigendom/gebruik materialen.
5.1 Op de teksten, foto's, video's en materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Materialen en licenties
6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail informeren, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten
7.1 Mocht je ontevreden zijn over producten of een onderdelen van programma’s of de ondersteuning van ons, dan moet je dit zo snel mogelijk aan ons laten weten, door ons een e-mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven, kan ik niet in behandeling nemen.
7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel aan ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Onder voorbehoud van opzet of bewuste roekeloosheid is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.
8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy
9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 10 Overig
10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
10.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen
11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden
13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.


Artikel 1 Aanbetaling en betaling
De overeenkomst voor een retreat wordt pas definitief op het moment dat er een volledige of een aanbetaling is gedaan van € 200,- van het totaalbedrag. De overeenkomst wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen indien de aanbetaling niet binnen de op de factuur gestelde termijn van 14 dagen is ontvangen.
Door de aanbetaling verklaart de deelnemer zich akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden.
Het restantbedrag (factuurbedrag minus aanbetaling) dient uiterlijk vier weken voor de startdatum in het bezit te zijn van Ishtara Araminta. Indien het bedrag niet binnen de op de factuur genoemde termijn op de rekening van Ishtara Araminta is bijgeschreven, vervallen alle rechten op deelname, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen met elkaar.

Artikel 2 Annulering
2.1 In het geval van een annulering door een deelnemer zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• Bij annulering tot 70 dagen vóór aankomst: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
• Bij annulering van 70 tot 45 dagen voor aankomst: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten.
• Bij annulering vanaf dag 45: geen restitutie mogelijk.
2.2 Indien de deelnemer niet in staat is het door hem of haar geboekte retreat bij te wonen, is indeplaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang van het retreat aan Ishtara Araminta zijn doorgegeven.
2.3 Ishtara Araminta heeft het recht een retreat te annuleren indien daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Ishtara Araminta heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde deelnamegeld, exclusief de gedane aanbetaling. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

Artikel 3 Schade en defecten
Indien er in een van de retreats een defect optreedt, dient de deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met Ishtara Araminta hierover.
Laatstgenoemde zal actie ondernemen om dit defect naar behoren zo snel mogelijk te verhelpen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan personen en/of goederen van de deelnemer of derden.
Alle door de deelnemer veroorzaakte schade aan het gehuurde dient door de deelnemer te worden vergoed.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1 Ishtara Araminta zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van het retreat en het verstrekken van de juiste informatie.
4.2 Deelname aan een retreat is geheel op eigen risico. Ishtara Araminta is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
4.3 Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Ishtara Araminta. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Artikel 5 Medische disclaimers
5.1 De yoga-, meditatie-, healing-, reading-, channeling- en andere activiteiten die Ishtara Araminta aanbiedt zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
5.2 Lichamelijke klachten dienen altijd voorafgaand aan een retreat gemeld te worden aan de Ishtara Araminta.
5.3 Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.
5.4 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen Ishrara Araminta voor elke blessure en/of schade die je zou kunnen oplopen tijdens een retreat.

Artikel 6 Huisregels
6.1 De slaaplocaties zijn rookvrij. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens een retreat niet toegestaan.
6.2 Ishtara Araminta is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat de deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
6.3 Ishtara Araminta heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens een retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
6.4 Bij misdragingen (drugs- en overmatig alcohol gebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) en het niet houden aan de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Ishtara Araminta volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van deelnamekosten.

Artikel 7 Vragen, klachten of opmerkingen
Mochten er na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen zijn over deze voorwaarden, dan verzoeken wij je vriendelijk per e-mail contact met ons op te nemen.

Ishtara Araminta
Ravenswaaijsesteeg 2 
4119 LS Ravenswaaij
KvK: 83087427

Contact via: info@ishtara.nl